Missie

Stichting Volare is méér dan alleen onderwijs. Wij werken aan de toekomst van kinderen met complexe vragen op het gebied van gedrag en leren.

Binnen een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig weten, kunnen kinderen zich ontwikkelen op de manier die aansluit bij hún individuele mogelijkheden.

Hierbij houden wij rekening met beperkingen, maar meer nog zetten we in op het gebruiken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen.

Samen

Behalve door school wordt de leefwereld van onze leerlingen bepaald door het gezin, vrienden en de vrijetijdsbesteding. Om kinderen en jongeren te begeleiden richting een gelukkig werken wij daarom graag en nauw samen met ouders en netwerkpartners.

Wij zijn actief in het samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Zowel met onze onderwijspartners als met onze partners uit de zorg ontwikkelen wij een breed scala aan onderwijsarrangementen, zoals overgangsvormen tussen regulier en speciaal onderwijs, onderwijs-zorgarrangementen en kortdurend(er) speciaal onderwijs.

Wij ondersteunen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van passend onderwijs. Dit doen wij vraaggestuurd, met een focus op preventie.

 

Bestuur Stichting Volare

 

De Van der Reijdenschool en Verschoorschool worden bestuurd door het bestuur van Stichting Volare. Sinds 2013 is ervoor gekozen om te werken met een toezichthoudend bestuur, middels Policy Governance. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en heeft de directeur bestuurder gemandateerd voor de dagelijkse gang van zaken.

Ton Harms

Ton Harms

directeur bestuurder

Anton Renting

Anton Renting

voorzitter

Dick Mol

Dick Mol

penningmeester

Marja van Rheenen

Marja van Rheenen

Fieke Blaauwendraad

Fieke Blaauwendraad

Arnoud Messelink

Arnoud Messelink

GMR

Met het samengaan van de van der Reijdenschool en Verschoorshool in de stichting Volare, ontstond voor het bestuur de verplichting om naast een MR op beide scholen, ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) in te richten. Aan deze GMR zijn advies en instemmingsbevoegdheden toebedeeld op het niveau van de stichting Volare en overstijgen daarmee het schoolniveau.

De GMR bestaat uit de MR van de van der Reijdenschool en de MR van der Verschoorschool samen. Ook de GMR heeft een statuut en reglement dat op school ter inzage ligt. De GMR zal over haar activiteiten ook regelmatig verslag doen. U kunt de GMR bereiken via hun emailadres: gmr@volare-onderwijs.nl

Leden GMR

Verschoorschool: Mevr. W. van Wezel  (personeel), vacature (personeel),  Mevr. J. Wallet-Glismeijer (ouder) en Mevr. J. van Geet (ouder)

Van der Reijdenschool: Mevr. S. Eilers (personeel), Mevr. J. Altena (personeel) – secretaris, Mevr. E. Rodijk-Scheltinga, voorzitter (ouder) en Mevr. J. Bonhof (ouder)

 

Vertrouwenspersonen

Binnen ieder school van Volare is een intern vertrouwenspersoon waar ouders in vertrouwen met hun melding van ongewenste omgangsvormen of klacht terecht kunnen. U kunt bellen met hen als u wilt praten over agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten. Zij luisteren naar uw verhaal en bespreken welke stappen ondernomen kunnen worden. Klik hieronder op de naam van de school voor meer informatie over de vertrouwenspersonen.

Van der Reijdenschool | Verschoorschool

Klachten en sociale veiligheid

Vanuit onze oorsprong vinden wij het een voorwaarde om te zorgen voor een veilig en warm schoolklimaat. Op al onze locaties maken wij hierover afspraken (klik voor download ‘klachtenregeling’)  en treffen wij de nodige voorzieningen. Desondanks kunnen er situaties voorkomen waarin sprake is van ongewenst gedrag zoals, pesten, racistische uitingen, seksuele intimidatie of agressie. Wanneer er zoiets aan de orde is, neemt u dan direct contact op met de leraar van uw kind om dit aan de orde te stellen.

Volare is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Contactgegevens zijn:

Stichting GCBO
Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag | 070-38 61 697 | info@gcbo.nl

 

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Stichting Volare maakt gebruik van een functionaris van Akorda. Haar naam is Angelique Engels-Jansen.